Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności Parowozownia Wolsztyn

Parowozownia Wolsztyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parowozownia Wolsztyn.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-02-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • nie wszystkie zdjęcia zamieszczone w serwisie posiadają wprowadzone alty. W miarę możliwości braki będą uzupełniane w późniejszym terminie.
 • część plików dołączanych do publikacji zapisanych najczęściej w formacie Word oraz PDF nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności Anita Kubaś.
 • E-mail: a.kubas@parowozowniawolsztyn.pl
 • Telefon: 506 985 166

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Parowozowni Wolsztyn
 • Adres: Parowozownia Wolsztyn
  ul. Fabryczna 1
  64-200 Wolsztyn
 • E-mail: w.marszalkiewicz@parowozowniawolsztyn.pl
 • Telefon: +48 500 757 856

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście 

Najbardziej dogodne wejście znajduje się od ul. Fabrycznej; jest to szeroka brama/furtka z poziomu chodnika.

Parking

Na zapleczu parowozowni od ulicy Fabrycznej umiejscowione są miejsca parkingowe dostępne również dla osób niepełnosprawnych, podłoże stanowi trawnik.

Kasa

Do kasy biletowej przy wejściu prowadzą szerokie drzwi, wejście do kasy wymaga pokonania jednego stopnia wysokości 11 centymetrów .

Toaleta

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na terenie obiektu pomiędzy halą napraw parowozów, a budynkiem muzealno-biurowym, prowadzi do niej łagodny podjazd z kostki brukowej.

Muzeum

Do budynku muzealno-biurowego prowadzi sześć schodów. Ekspozycja znajduje się na parterze budynku. Schody wewnątrz budynku wyposażone są w poręcze, piętro budynku jest niedostępne dla osób odwiedzających. Futryny drzwi dostosowane wielkością do rozmiarów wózka inwalidzkiego.

Większość terenu parowozowni jest wyłożona kostką brukową, przejście przez torowisko wyłożone jest prefabrykowanymi płytami betonowymi i nie stanowi bariery dla osób poruszających się na wózkach. Na terenie parowozowni białymi liniami wyznaczono strefę przebywania dla osób odwiedzających obiekt.

Windy

W obiekcie nie ma windy, ani innych urządzeń ułatwiających pokonywanie schodów. 

Parowozownia Wolsztyn