Klauzula Informacyjna -Formularz kontaktowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z formularza kontaktowego jest Parowozownia Wolsztyn Instytucja Kultury Województwa Wielkopolskiego,                  ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, adres e-mail: info@parowozowniawolsztyn.pl.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: kontak@rodo-leszno.com.pl, tel.: 783479791.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, którą ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia i przesłania odpowiedzi.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO jako usprawiedliwionego interesu Administratora oraz w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie,

5. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

8. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres do 2 lat.

9. Posiada Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także złożenia sprzeciwu na przetwarzanie, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

10. Wobec Pani/a nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

11. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Parowozownia Wolsztyn