Klauzula Informacyjna – Kontrahenci

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Parowozownia Wolsztyn, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, nr tel.: 663 294 664.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:

– elektroniczny, na adres email: kontakt@rodo-leszno.com.pl;

– telefoniczny: 783479791;

– lub listowny na podany wyżej adres.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej firmy będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwizacji określoną w Jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: Parowozownia Wolsztyn, ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, nr tel.: 663 294 664.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w sposób:

– elektroniczny, na adres email: kontakt@rodo-leszno.com.pl;

– telefoniczny: 783479791;

– lub listowny na podany wyżej adres.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej firmy będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przechowywane będą zgodnie z kategorią archiwizacji określoną w Jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Parowozownia Wolsztyn