Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Parowozowni Wolsztyn

 

 § 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest wydany przez Dyrektora Parowozowni Wolsztyn w ramach jego kompetencji jako zarządcy parowozowni.
 2. Parowozownia Wolsztyn jest normalnie funkcjonującym zakładem pracy, który można zwiedzać na określonych niniejszym regulaminem warunkach. Zwiedzający przebywają na terenie parowozowni na własną odpowiedzialność.
 3. Wejście na teren parowozowni możliwe jest po wykupieniu biletu wstępu zgodnie z wydanym przez Dyrektora cennikiem. Zakup biletu jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu.

§ 2. Zasady bezpieczeństwa

 1. Każda osoba zwiedzająca parowozownię jest zobowiązana do zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz do wykonywania doraźnych poleceń pracowników parowozowni dotyczących możliwości zwiedzania określonych miejsc.
 2. Zwiedzający powinien zwrócić szczególną uwagę na:

– poruszający się po terenie tabor kolejowy,

– wystające z gruntu szyny czy też inne przedmioty znajdujące się na posadzce,

– kanały rewizyjne,

– znajdujące się w warsztacie maszyny i urządzenia będące w ruchu.

 1. Zwiedzającym zabrania się:

– wchodzenia do parowozu znajdującego się „pod parą”,

– wchodzenia na eksponaty (poza obiektami do tego celu wyznaczonymi),

– wchodzenia do wagonów pasażerskich przeznaczonych do sprzątania,

– uruchamiania maszyn i urządzeń,

– zbliżania się do pracujących maszyn,

– chodzenia po torowiskach i obrotnicy,

– wchodzenia w miejsca do tego nie przeznaczone i nie zabezpieczone,

– spożywania alkoholu oraz zwiedzania terenu pod jego wpływem,

– palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych,

– jazdy rowerem po terenie Parowozowni.

 1. Osoby przebywające na terenie parowozowni pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby zakłócające porządek publiczny będą usunięte z terenu parowozowni bez zwrotu kosztów biletu wstępu.
 2. W zakresie utrzymania porządku Parowozownia Wolsztyn współpracuje z Policja, Strażą Miejską oraz Strażą Ochrony Kolei.

§ 3. Zasady zwiedzania

 1. Sala muzealna oraz warsztat dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, pomieszczenia te w pozostałym czasie w miarę możliwości może udostępnić Dyspozytor. Brak możliwości zwiedzenia warsztatu oraz sali muzealnej poza wyznaczonymi do tego celu godzinami nie upoważnia do zwrotu zakupionego biletu wstępu.
 2. Za osoby nieletnie przebywające na terenie parowozowni odpowiadają ich opiekunowie, którzy są zobowiązani do zapewnienia im bezpieczeństwa. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zwiedzać parowozownię tylko w towarzystwie osób dorosłych biorących za nie odpowiedzialność.
 3. Należy zwrócić uwagę na możliwość zabrudzenia obuwia i odzieży. Parowozownia Wolsztyn nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzoną lub zniszczoną na jej terenie odzież.
 4. Zwiedzanie w grupach zorganizowanych:

a) Grupy zorganizowane mogą zwiedzać parowozownię z przewodnikiem. Opiekun grupy przed rozpoczęciem zwiedzania zgłasza się do pracownika parowozowni celem uregulowania należności. Opiekunom wycieczek przysługuje darmowy wstęp.

b) Chęć zwiedzania parowozowni z przewodnikiem należy zgłosić minimum tydzień wcześniej mailowo na adres info@parowozowniawolsztyn.pl lub telefonicznie pod numerem 506 985 166 bądź 663 294 674 (dostępne w godzinach pracy), celem zapewnienia w określonym czasie usługi przewodnika. Przewodnik dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:00.

c) Grupy niezapowiedziane wcześniej, które chciałyby skorzystać z usługi przewodnika, będą oprowadzone w miarę jego dostępności. W przypadku braku pracowników, którzy mogliby zwiedzających oprowadzić, nie mogą oni wnosić jakichkolwiek roszczeń wobec parowozowni.

d) Istnieje możliwość zwiedzania parowozowni przez grupy zorganizowane bez przewodnika, jednak z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

§ 4. Fotografowanie i filmowanie

 1. Zwiedzający parowozownię mogą fotografować i filmować wszystkie obiekty dostępne na terenie parowozowni, wizerunki pracowników można utrwalać po uzyskaniu ich zgody. Materiał może być wykorzystywany jedynie do celów niekomercyjnych.
 2. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem parowozowni.